İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Biz SERJOE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“SERJOE” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, … aracılığıyla erişilen, SERJOE yönetimindeki diğer tüm internet siteleri (“https://dparca.com/”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

SERJOE olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla; 

aracılığıyla toplamaktayız. 

 1.  SERJOE TARAFINDAN İŞLENEN VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİİŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kimlik VerisiAd-soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası
İletişim VerisiE-posta adresi, telefon numarası, teslimatın yapılacağı adres bilgisi, fatura adresi
Hukuki İşlem VerisiMesafeli satış sözleşmesi
Müşteri İşlem VerisiSatın alınan ürün bilgisi, talep ve şikâyet bilgisi, verilmiş olan hukuki onaylar
İşlem Güvenliği Verisiİnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi, kullanıcı adı ve parola bilgisi
Diğer BilgilerKonu başlığı, mesaj içeriği bilgisi, kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

amaçlarıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; SERJOE’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla SERJOE’nun meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak SERJOE tarafından toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

 1. Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız kargo şirketine ve bankaya,
 2. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, 
 3. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 
 4. Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

 1. YURTDIŞINA AKTARILAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İnternet Sitemizin yurtdışında barındırılmasından dolayı İnternet Sitesi üzerinden işlenen verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla SERJOE sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

SERJOE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No : 0761048710800013

KEP Adresi : [email protected]

İletişim Linki : https://dparca.com/iletisim/

Adres : Altuni̇zade Mah. Kuşbakışı Cad. No.25/2 D.2 Üsküdar/İstanbul

Son Eklenen Ürünler

Anasayfa Siparişler Sepet Profil
Destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz